Avis legal

Condicions Generals d’ús del lloc web de Laura Muñoz: www.charlasmile.com

Laura Muñoz (EN ENDAVANT EL PROPIETARI) amb domicili a l’efecte de notificacions a Avinguda Quiroga Palacios n.º4 semisoterrani esq. 5, 15003 Santiago de Compostel·la amb NIF X04117237 posa a disposició al seu lloc web www.mundomandarina.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web d’EL PROPIETARI per part dels USUARIS que hi accedeixin. Aquestes condicions generals s’exposen a l’USUARI al lloc web www.mundomandarina.com a totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet i es trobe plenament informat.

 

L’accés al lloc web d’EL PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre totalment. L’USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web d’EL PROPIETARI no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l’USUARI es compromet a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través d’aquest per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d’EL PROPIETARI oa tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spaming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing»).

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, tant gràfics com escrits, directament o indirectament a través d’enllaços o links sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat. L’USUARI que introdueixi qualsevol contingut al lloc web del PROPIETARI manifesta l’absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tota mena de responsabilitat que es pugui derivar d’aquests continguts. L’USUARI també es fa responsable de les opinions introduïdes al xat i fòrums posats a la vostra disposició al lloc web. EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els fòrums esmentats i podrà retirar o impedir l’accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de Jutjats i Tribunals els fets que siguin constitutius d’algun tipus d’il·lícit penal o civil.

2.3.- EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a www.charlasmile.com A més a través del lloc web del PROPIETARI es posen a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d’ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tota mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar de la manca d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links. Així mateix, Laura Muñoz col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, el propietari col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

El lloc web d’EL PROPIETARI – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web – es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat del consentiment exprés de EL PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la vostra disposició al lloc web són propietat de l’usuari que afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Santiago de Compostel·la renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

SISENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part del PROPIETARI.